Referat fra MØDE I VORES KVARTER, tirsdag den 26.01.10

1. Sidste nyt vedr. Foreningen og Byforum v/Susanne Rønne
Længe siden vi sidst holdt møde. Susanne, Jørgen, Rita og Conny har
deltaget i Byforummøder, både lokale for Esbjerg og fælles for
Ribe, Brammming, Esbjerg.
Vi diskuterede vores holdning til Skolegade. Der er for øjeblikket
røster både i pressen, på facebook og blandt folk i Esbjerg om, at en
del af Skolegade bør lukkes for biltrafik. Vi enedes om, at bakke op om
dette, dog med mulighed for buskørsel. Reni skriver et forslag om VORES
KVARTERS holdning, som evt. sendes til kommunen eller bruges i Byforum.

2. Sidste nyt vedr. hjemmesiden v/ Jørgen Ovesen
Hjemmesiden er efter mange, lange forhandlinger og meget lang tid
endelig en realitet. Den oprindelige aftale kan ikke overholdes. Folk i
det firma, vi har aftale med er stoppet og meget er gået galt. Vi har
betalt 30.000 kr forud. Men nu er der en hjemmeside, som ser fin ud, er
nem at bruge og nu skal gøres synlig. Vi har "gratis" hosting indtil
2012. Indtil da har Jørgen påtaget sig at vedligeholde siden og holde
øje med, om den bliver brugt.

3. Sidste nyt vedr. multibanen v/ Palle Grummesgaard
Palle orienterede om mødet på Hovedbiblioteket. Et enkelt par fra
Sveriges gade er utilfredse med støjen fra multibanen om sommeren - for
der bliver den brugt. De har klaget til kommunen, men står alene med
deres klage, resten af beboerne er meget tilfredse med banen og de unge
mennesker brug af samme. Alligevel mødte kommunale folk talstærkt op og
man mente, at det var nødvendigt at bruge store resourcer på at flytte
banen.
Vi synes, det er helt ude af proportioner. Vi tror dog ikke, der sker mere
foreløbigt og afventer. Vi holder øje med sagen og vil komme med
indsigelser, når det bliver aktuelt.

4. Status på budget og regnskab v/ Conny Guldbæk
Der er penge på kontoen, men vi har ingen indtægter. Conny kontakter
kommunen (Jan Ove) for at få afklaret evt. gæld. Hun prøver også at
finde en billigere bankforbindelse.

5. Skal Foreningen og bestyrelsen fortsætte og hvordan
Vi er enige om at fortsætte. Der er stadig brug for at nogen varetager
områdets interesser. Især vores deltagelse i Byforum finder vi vigtig.
Vi foretrækker at fortsætte som Interessegruppe, men etablerer os
alligevel med formand(Susanne Rønne), næstformand(Reni Hatting),
kasserer(Conny Guldbæk) og webmaster(Jørgen Ovesen). Gruppen består
desuden af 2 menige medlemmer(Rita og Palle Grummesgaard)

6. Evt.
Susanne gennemgår det opbevarede kontormateriale o.a. sammen med Conny
og sørger for at flytte det, der er anvendeligt.
Reni kontakter kommunen ang. indhug i multibanen ved Danmarksgades skole.
Alle, der stadig har nøgler til lokalet, bedes aflevere dem til Susanne.
Susanne indkalder til næste møde, som afholdes ved Palle og Rita.

Ref. Reni

Kiva Grafisk