Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen VORES KVARTER

Tid: Mandag d. 16. juli 2007 kl. 19.00-21.00

Sted: VORES LOKALER Englandsgade 45, Esbjerg
Deltagere: Christen Knudsen, Frank Sparholt, Palle Gummesgaard, Rita Gummesgaard, Jørgen Ovesen og Susanne Rønne.
Afbud: Torben Olsen
Referent: Susanne Rønne

1.
Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt uden bemærkninger

2.
Formanden har ordet.
Christen Knudsen bød velkommen specielt til de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Christen Knudsen ønsker en anden fordeling af foreningens opgaver og vægter specielt PR og aktiviteter. Ønsker ligeledes, at foreningen fokuserer mere på at få hverve flere erhvervsmedlemmer. Evt. få udarbejdet en opdateret brochure til nye erhvervsmedlemmer.
Generel drøftelse af foreningens og bestyrelsens opgaver og aktuelle status. Økonomisk tilskud fra Esbjerg Kommune ophører 31. december 2007.

3.
Mundtlig referat fra mødet med kommunen d.24.05.07
Christen Knudsen og Frank Sparholt afholdt gensidig informationsmøde med Stig Eriksen og Jan Ove Pedersen Esbjerg Kommune.

Ansættelse af Projektmedarbejder i foreningen
Esbjerg Kommune billiger ideen om ansættelse af en projektmedarbejder, men kun til opgaver som består i at coache bestyrelsen og foreningen og til udviklingsopgaver og ikke til driftsopgaver.
Vi besluttede, at Jørgen Ovesen og Susanne Rønne kontakter et reklamebureau (gerne i VORES KVARTER f. eks. KIVA Jernbanegade 18, Esbjerg) vedr. markedsføring, samarbejdskontrakter og PR materiale. Fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

Uro på Multibanen v/Museumspladsen.
Esbjerg Kommune har modtaget klagen fra borger i Sverrigsgade og vil forsøge at få opsat et ordensreglement ved multibanen.

Næste møde med Esbjerg Kommune.
Næste møde med Esbjerg Kommune afholdes torsdag den 9. august kl. 15.00 på Rådhuset Torvegade Esbjerg.

4.
Konstituering af bestyrelsen
Formand Christen Knudsen
Næstformand Susanne Rønne
Kasserer Frank Sparholt
Bestyrelsesmedlem Jørgen Ovesen
Bestyrelsesmedlem Palle Gummesgaard
Suppleanter Rita Gummesgaard
Suppleant Torben Olsen
Referatskrivning og øvrige sekretæropgaver går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne.
Alle i bestyrelsen er ansvarlige for aktiviteterne og fungerer som indviduel tovholder på hver enkelt aktivitet.
Alle bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige for hvervning af nye medlemmer.
Indtil videre er det PR gruppen, der tegner nye erhvervsmedlemmer.
Christen Knudsen er ansvarlig for hjemmesiden
Frank Sparholt er ansvarlig for medlemslister
Susanne Rønne er ansvarlig for PR- gruppe
Suppleanterne er inviteret med til alle bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

5.
Sidste tirsdag åbent hus d. 31/7. Hvem kan ?.
Frank Sparholt er ansvarlig for næste åbent hus møde tirsdag den 31. juli 2007 kl. 18.00 – 20.00 i VORES LOKALER.
Vi drøftede, hvorledes vi kunne gøre ”Åbent Hus” arrangementerne mere attraktive, da møderne er meget begrænset besøgt.
Alle borgere i VORES KVARTER og foreningens medlemmer opfordres til at møde op, komme med ideer, møde andre medlemmer og borgere fra VORES KVARTER og sidst men ikke mindst
være med til at gøre VORES KVARTER til et attraktivt og aktivt byområde.

6.
Næste møde
Næste bestyrelsesmøde mandag den 13. august 2007 kl. 19.00 – 21.00

7.
Evt.
In Line løb i den indre by.
Jørgen Ovesen og Susanne Rønne har fået en henvendelse fra Esbjerg Inline Club om et fælles arrangement i den indre by ”Friday Rollerskate”. Det blev besluttet, at de arbejder videre med ideen og kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
Evt. afholde en høring i VORES KVARTER om lukning af gader til løbet.
Evt. bannere med logo fra forretningsdrivende i VORES KVARTER.

Sommerfest i Esehaven.
Foreningens årlige sommerfest afholdes sidst i august i Esehaven. Nærmere dato og tid følger. Christen Knudsen er tovholder og vil indkalde tidligere aktive og andre interesserede til et planlægningsmøde.
Hold øje med indkaldelsen på hjemmesiden www.voreskvarter.dk

Loppemarked i Esehaven.
Foreningen afholder som tidligere år Loppemarked i Esehaven, dog lidt tidligere på året, først i september, så vi kan bestille bedre vejr. Nærmere dato og tid følger.
Susanne Rønne er tovholder. Hold øje med opslag på hjemmesiden www.voreskvarter.dk
og pressen. Der kan allerede nu bestilles en stand hos Susanne Rønne 7512 4714 eller 2141 44 70.

Database/bog
Byhistorisk Arkiv er ved at udarbejde en database og en bog om VORES KVARTER.

Kiva Grafisk