Ekstraordinær generalforsamling 26. sept. 2006

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af formand
4. Valg af revisor
5. Kort orientering om arbejdsplan og budget for 2006
6. Behandling af forslag om ændring af vedtægternes § 22
Christen Knudsen bød velkommen til denne ekstra ordinære generalforsamling.
Foreningens stiftende generalforsamling blev afholdt den 27. april 2006.
Christen henviste til et af foreningens formål, som styrkelse af sammenhold i kvarteret, lære hinanden lidt bedre at kende, nye kulturelle tiltag, men henviste i øvrigt til den nyligt udsendte aktivitetskalender.
Ét af vore første arrangementer var en brainstorm, hvor mange nye ideer kom frem.
Dette er ét af de tiltag som bestyrelsen vil tage op igen. Han fremhævede den nyligt overstående ”Italienske aften” i Esehaven i forbindelse med Esbjerg festuge, som en stor succes. Der deltog 40 til generalforsamlingen.

Ad 1
Som dirigent blev valgt Michael Sommer - SBS, der har deltaget i arbejdet for foreningen i de tidligere år. SBS er fortsat konsulent for projektet med ref. til Esbjerg Kommune.
Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var gyldigt indvarslet, idet indkaldelsen var indrykket i dagspressen med 3 ugers varsel, som foreskrevet i vedtægterne. Desuden ved opslag på adressen Vores Kvarter, Englandsgade 45, 6700 Esbjerg. Dagsorden var som foreskrevet bekendtgjort ved opslag mere end 1 uge før Generalforsamlingen.
Efter den stiftende generalforsamling skulle en ekstra ordinær generalforsamling finde sted, hvor bestyrelsen skulle redegøre for det fremtidige arbejde i foreningen. Her kunne så også først vælges foreningens formand.

Ad 2
Som referent valgtes enstemmigt Karin Larsen, der har fungeret som foreningens sekretær.

Ad 3
En enstemmig bestyrelse havde peget på Christen Knudsen. Generalforsamlingen
var enig. Christen blev enstemmigt valgt til foreningens nye formand.

Ad 4
Forslag fra bestyrelsen: A Per Christensen, Concept Revision.
Firmaet blev enstemmigt valgt.

Ad 5
Redegørelse ved kasserer Frank Sparholt:
Vi er en nystartet selvstændig forening, bl.a. på opfordring af Esbjerg Kommune.
Kommunen vil yde os hjælp i starten, og har i første omgang stillet os i udsigt om støtte det næste års tid. Denne støtte vil være i form af konsulentbistand fra bl.a. SBS, og økonomisk på forskellige måder.
Som det ser ud lige nu yder Kommunen støtte til foreningen i form af:
1. Husleje og løbende udgifter vedr. vores lokale Englandsgade 45, 6700 Esbjerg
2. Faste udgifter i.f.m. drift af vores hjemmeside
3. Nyhedsbreve, foldere og aktivitetskalender.
4. Afholdelse af generalforsamlinger.
5. Italiensk aften i Esehaven
Kommunen støtter os i en overgangsfase, så målet er, at foreningen selv bygger et økonomisk fundament op, så vi kan klare os selv.
Medlemskontingentet skal på længere sigt bære flere af vore udgifter, så vi har stor brug for jer som medlemmer.
Vi forsøger desuden at indgå aftaler med kvarterets forretningsdrivende.
Foreningen tæller i dag 95 medlemmer + jer nye, der har tegnet jer i aften.

Ad 6
Forslag til vedtægtsændring.
Forslagets ordlyd:
Nuværende § 22:
”Kontingent betales i januar i.h.t. Generalforsamlingens beslutning i marts måned det forudgående år.
Foreslås ændret til:
”Kontingent betales for ét år ad gangen i.h.t. Generalforsamlingens beslutning i marts måned. Medlemsperioden er fra tidspunktet for kontingentets betaling og 12 måneder frem”.
Forslaget blev diskuteret, bl.a. blev nævnt muligheden for øget administration af ordningen. Argument for var, at det kunne være lettere med af fornyelse af medlemskort, der foregik over flere måneder i stedet for alle i januar.
Vedtægtsændringen blev vedtaget, uden stemmer imod, idet én dog angav ikke at have stemt.

Eventuelt:
Hvem kan være medlemmer af foreningen? Emnet blev livligt debatteret.
Bestyrelsen henviste til vedtægternes § 1, men der var ønske om ved brochure, at få klarlagt området.
Flere forslag kom på bordet:
Udvidelse af kvarteret til også at omfatte Havnegade, begge sider af de omkransende gader: ikke noget med en rigtig og forkert side af gaden.
Her blev henvist til en gammel bestemmelse fra Esbjerg Kommune.
Der blev efterlyst klarere retningslinier for medlemskab / tilknytning til kvarteret.
Bestyrelsen måtte henvise evt. ændringsforslag til vedtægterne til kommende generalforsamlinger.
Desuden henviste bestyrelsen til vedtægternes § 16, der udelukker beboere udenfor kvarteret til at kunne sidde på mere end 2 pladser i bestyrelsen.

Orientering fra Aktivitetsudvalget:
Brainstorm afholdt med stor succes.
Aktivitetskalender
opfordring til lejlighedsvis hjælp fra medlemmerne.
Liste, hvor man evt. kunne skrive sig på, blev rundsendt.

PR-udvalg:
Forsøger rabatordning hos kvarterets forretninger for medlemmer.
Medlemsarrangement etableret af forretningslivet i kvarteret.
Der blev tegnet 19 nye medlemmer på vor ekstra ordinære generalforsamling.
Næste ordinære generalforsamling foråret 2007.
Aftenen sluttede med en times underholdning af Lotte Heise. Hun underholdt forsamlingen med et af sine foredrag ” Vi lever for lidt”.

Referent Karin Larsen, sekretær

Kiva Grafisk