Ekstra ordinær Generalforsamling d. 26.06.07 kl. 19.00- 20.30, Englandsgade 45

Formanden bød velkommen og forklarede, at dette som annonceret var en ekstra Generalforsamling for at få vedtægtsændringer godkendt og få en fuldtallig bestyrelse.

Fremmødte var den nuværende bestyrelse 3 personer, 5 medlemmer, samt et nyt medlem.

1.
Valg af dirigent, der var ingen af deltagerne der frivilligt meldte sig, så formanden foreslog Frank Sparholt. Det var der ingen indsigelser til, så han blev valgt.
Frank takkede for valget og kunne konstatere, at indkaldelsen var i overensstemmelse med vedtægterne. Hermed var generalforsamlingen åben.

2.
Valg af referent, der var ingen der meldte sig. Frank foreslog undertegnede. Det var der ingen indsigelser til, så blev jeg valgt.

3.
Afstemningen af vedtægtsændringer fra sidste generalforsamling d. 29.03.07 skulle til endelig afstemning.
Frank spurgte om der var spørgsmål vedrørende ændringerne. Der blev spurgt ind til om disse ændringer nu også var fyldestgørende/rigtige. Formanden forklarede om situationen i Kirkegade og Frank forklarede ændringernes indhold, så vi i fremtiden ikke skulle komme i samme situation en anden gang.
Ændringerne blev herefter vedtaget.

4.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Der var en sund og livlig snakken om at være bestyrelsesmedlem og vigtigheden af at foreningen skulle fortsætte. For at kunne afhjælpe bestyrelsen ønskede man, at suppleanterne altid vil blive indkaldt til alle bestyrelsesmøderne. Det var der ingen indvendinger til fra den siddende bestyrelse.
Efter en længere snak kom der 2 forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, Palle Gummesgaard og Jørgen Ovesen. Der blev straks gået til afstemning og de blev valgt.
Tillykke til Palle Gummesgaard, Nørregade og Jørgen Ovesen, Sandbakken.

5.
Valg af 2 suppleanter. Det gik hurtig for nu var bestyrelsesmedlemmerne valgt. Rita Gummesgaard og Torben R. Olsen stillede op. De blev straks valgt.
Tillykke til Rita Gummesgaard, Nørregade og Torben R. Olsen, Skjoldsgade.

6.
Evt. Der blev spurgt til sommerfesten. Formanden kunne bekræfte, at der selvfølgelig vil blive en sommerfest, men den bliver ikke afholdt i forbindelse med festugen i Esbjerg. Formanden har taget ansvaret som tovholder for dette arrangement. Efter sommerferien vil der blive indkaldt til møde vedrørende forslag til festens tema m.m.
Susanne fortalte, at hun efter det fremragende arrangement på multibanen blev kontaktet af Peter Andersen fra Inliner klubben om, der kunne findes ud af, at afholde andre arrangementer
i fællesskab. Det lyder spændende og vi håber, at det kan medfører at unge i VORES KVARTER, vil blive medlemmer af foreningen.
Der blev spurgt til erhvervsmedlemmer hvor mange og hvordan der tegnes nye. Frank kunne meddele, at på nuværende tidspunkt har foreningen 3 stk. Susanne kunne fortælle at PR gruppen har været i bero i et stykke tid, men hun forventede at den skulle i gang igen efter ferien. Har man et oplagt emne, kan man bare kontakte Susanne, så ville hun tage sig af det.
Frank orienterede om Byhistoriske arkiv, som er i gang med af lægge sidste hånd på en database om kvarteret. Der vil blive muligheder for at søge på www.voreskvarter.dk.
En bog om kvarteret vil udkomme sidst på året. Der vil komme mere om disse begivenheder når den tid kommer.
Frank sluttede af med tak for god ro og orden.

Referent:
Christen L. Knudsen

Godkendt af dirigenten:
Frank Sparholt

Kiva Grafisk